24 Kasım 2015 Salı

İSLAM DÜŞMANLIĞI TERÖRÜ KÖRÜKLÜYORMUŞ, Mehmet Arif Demirer

İSLAM, "DÜŞMANLIĞI ve TERÖRÜ" KÖRÜKLÜYORMUŞ!..
Mehmet Arif Demirer
Yeni Asya Gazetesi’nin 17 Kasım günü manşeti idi bu dört sözcük. Yeni Asya, Almanya ve Fransa’da bir Alman ve bir Fransız’ın ülkelerindeki Müslümanların ötekileştirilmesine dayalı olarak yaptıkları açıklamalardan çıkarmış bu sonucu.
Şu anda en büyük Müslüman terör örgütü hangisi? IŞİD (AKP’liler ve yandaş gazeteler istedikleri kadar sulandırarak DAEŞ desinler. IŞİD. Açılımı da ‘Irak Şam İslam Devleti’)
IŞİD’in oluşmasını Almanya veya Fransa’da yaşayan Müslümanlara ve de onların ırkçı Almanlar veya Fransızlar tarafından ötekileştirilmelerine bağlamak, bence, safdillik ya da (Yeni Asya örneğinde) okurları hafife almaktır.
IŞİD, 49 Türk vatandaşını rehin alırken, rehin aldığı insanların Müslüman oldukları umurunda mıydı? Suruç ya da Ankara katliamının Fransa ve Almanya’daki ırkçılarla ne alakası vardı? Paris katliamında IŞİD ırkçıları mı katletti?
Afganistan ve Pakistan’da Müslüman Afganları ve Müslüman Pakistanlıları katleden Taliban da Fransa ve Almanya’daki ırkçıları mı protesto ediyordu, Kandahar’da ya da Pakistan’ın İsviçre’si olarak bilinen Svat Vadisinde? 
IŞİD veya diğer Müslüman terör örgütlerini yorumlarken, “Aslında Müslümanlar terörist değildir” gibi hoşgörülü davranmaya çalışmak, en azından, doğru değildir. PKK’lılar nasıl Müslüman ise, IŞİD de, el Kaide de aynı derecede Müslümandırlar.
Terörist, hangi dinden olursa olsun (EOKA, Rum; ASALA, Ermeni; İRA ise Katolik idi) önce, insanlıktan nasibini alamamış bir yaratıktır. Pusu kurarak, canlı bomba kullanarak, kahpece insan öldürür, genellikle öldürdüğünün dinine filan bakmaksızın.  
Terör örgütü ile o, güçlendikten sonra silahla mücadele etmek yerine, finansal kaynaklarına el koyarak, tedarik ve ikmal kanallarını tıkayarak mücadele edilmelidir.
Bu nedenle AKP’nin IŞİD doyasının bir gün mutlaka açılması gerekmektedir. Musul’daki 49 rehinemiz nasıl kurtarılmıştır? IŞİD ile pazarlıklar mı yapılmıştır? 49 vatandaşımıza karşı IŞİD’e bir şey verilmiş midir? Verilmiş ise ne verilmiştir?
CHP Ardahan Milletvekili, Musul eski Konsolosu Öztürk Yılmaz, SÖZCÜ ile yaptığı söyleşide IŞİD’i, nasıl önce bir bölgeyi ele geçirdiğini, daha sonra o bölgenin tüm kaynaklarına el koyarak güçlendiğini ve kazandığı ek güçle bir sonraki bölgeye yöneldiğini, en sonunda da ele geçirdiği bölgeleri birleştirerek genişlettiğini anlatmış. Önemli alıntılar:
“HER ŞE­YE EL KO­YU­YOR­LAR: 
Bir yer­de top­rak­sal ha­ki­mi­yet sağ­la­yın­ca, ora­nın bü­tün kay­nak­la­rı­na el ko­yu­yor­lar. Ban­ka­da­ki pa­ra­dan yol­da­ki ara­ca, em­la­ğa, kı­sa­ca ak­lı­nı­za ge­len her şey on­la­rın olu­yor. Mil­yon­lar­ca do­lar el­le­ri­ne ge­çi­yor.
“HE­DEF­LE­Rİ TE­RÖR DEV­LE­Tİ: 
Ci­hat­çı grup­la­rın di­ğer­le­rin­den far­kı, bir te­rör dev­le­ti ya­rat­mak is­ti­yor­lar. İşin özü bir dev­let me­ka­niz­ma­sı ku­ru­yor­lar. Ata­ma ya­pı­yor­lar, mah­ke­me ku­ru­yor­lar, ver­gi top­lu­yor­lar, bir dev­let­te ne var­sa ay­nı­sı­nı ya­pı­yor­lar.
“AS­KE­Rİ HA­RE­KAT­LA BİT­MEZ: 
Bu çer­çe­ve­den ola­ya ba­kar­sak IŞİ­D’­i, ra­di­kal di­ğer un­sur­la­rı ör­ne­ğin Mu­su­l’­da, Rak­ka­’da bi­tir­mek­le bu işi bi­ti­re­mez­si­niz. Bun­la­rı Ye­me­n’­de, Af­ga­nis­ta­n’­da, Lib­ya­’da, Pa­kis­ta­n’­da, Ni­jer­ya­’da, Ma­li­’de, So­ma­li­’de ve da­ha çok sa­yı­da ül­ke­de de bi­tir­mek la­zım. Çün­kü, ra­di­ka­lizm ya­yıl­mış kü­re­sel bir teh­dit­tir. O yüz­den böl­ge­sel de­ğil, kü­re­sel bir çözüm lâzım.."                                                                                                                   
Bu çok önemli tespitlerden yola çıkarak bakmalıyız IŞİD olayına… 

1 yorum:

 1. Değerli dostlar; İslam İnsanlığa doğru anlatılmamıştır.

  ALLAH YOLUNDA SAVAŞ NE DEMEKTİR?
  Allah, yaratan ve yaşatandır. Hak yol, Allah’ın insanlara gösterdiği yoldur. İnsanları Allah’a götüren yoldur. Allah’a giden yolu bilmeyenlere, gök kapıları açılmayacak ve onlar Allah’ dönemeyeceklerdir.

  Kuran’a göre; Allah yolunda savaş şu sebeplerden dolayı yapılır.
  1. Haksız yere saldıran zalimlere karşı, mağdurları korumak için savaşmak,
  2. Haklı olanların yanında yer almak. Haksızlığa karşı koymak,
  3. Yurduna saldıranlara karşı yurdunu savunmak için savaşmak
  4. İnsanları zorla yurdundan çıkarmak için baskı yapanlara karşı savaşmak.
  5. Zorla insanları dininden döndürmek için baskı yapanlara karşı koymak.
  6. Dinde ayrımcılık yapanlara karşı Kuran ile yol göstermek.
  7. İnsanlar arasında fitne fesat çıkaranlara karşı savaşmak

  YanıtlaSil