25 Mart 2014 Salı

BAŞBAKANLIK`A MAHKEMELERCE İPTAL EDİLEN ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ SORULDU

BAŞBAKANLIK`A MAHKEMELERCE İPTAL EDİLEN ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ SORULDU
            İptal kararı verilmiş özelleştirme işlemleri hakkında bugüne kadar mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bilgi istemiyle 24 Mart 2014 tarihinde Başbakanlık`a yazı gönderildi.
T.C.
BAŞBAKANLIK MAKAMI`NA
ANKARA
Konu             : İptal kararı verilmiş özelleştirme işlemleri hakkında bugüne kadar mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bilgi istemi.
Bildiğiniz üzere, 12 Haziran 2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/3240 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve ekinde"Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan bazı özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilecek iş ve işlemlere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)`nın 21/5/2012 tarihli ve 3526 sayılı yazısı üzerine, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu`nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır" 
"MADDE 1 –(1) Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle;
a) Eti Alüminyum A.Ş.‘nin %100 oranındaki hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi,
b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.‘ye ait Kuşadası Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,
c) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.‘ye ait Çeşme Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,
ç) SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.‘ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi,
d) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.‘nin %14,76 oranındaki hissesinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarında satılması işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır."
 Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ve eki Birliğimizce dava konusu edilmiştir.
Davaya bakan Danıştay 13. Dairesi, 2012/2935 esas sayılı dosyada dava konusu Bakanlar Kurulu kararı hakkında 25.10.2013 tarihinde YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiştir. Kararda, "4046 sayılı Kanuna eklenen Ek 5. maddenin ilgili bölümünün Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olması karşısında yasal dayanağı kalmayan dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır" denilerek hukuka aykırılık tespiti yapılmıştır.
Anayasa`nın 138. maddesi, "yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" kuralını koymuştur.
İYUY`nın 28 maddesi ise, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceğini hüküm altına alınmıştır.
Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun yukarıdaki açık hükümleri karşısında, Danıştay 13. Daire`nin kararı tebliğ tarihinden itibaren Başbakanlıkça 30 gün içerisinde mahkeme kararının yerine getirilmesi için hangi işlemlerin yapıldığının tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.
Saygılarımızla,
H.Can DOĞAN
Genel Sekreter Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder